Louis Cohen, guitar/electronics

Quentin Tschofen, piano